Bewindvoering en curatele

Momenteel speelt de aanpassing van de 'Wet Wijziging Curatele, beschermingsbewind en mentorschap'. Deze wet gaat ervoor zorgen dat de kwaliteit en integriteit rondom bewindvoering naar een hoger plan zal worden getrokken. 

In dit verband verrichten wij al meerdere jaren diensten op het terrein van bewindvoering, curatele, schuldsanering en budgetbeheer. We richten ons op de bewindvoering van personen die door omstandigheden niet zelf in staat zijn om hun financiën en administratie zelf beheren. Dit bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke handicap of een verslaving.

Onze dienst ziet op de ondersteuning van de persoon zelf of de of de ondersteuning van de bewindvoerder van deze persoon, bijvoorbeeld een zorginstellingen, stichting, familielid, etc.  Onze organisatie voldoet aan de nieuwe hoge kwaliteitseisen die voortvloeien uit de nieuwe 'Wet Wijziging Curatele, beschermingsbewind en mentorschap' zoals die per 1 januari 2014 in is gegaan. Deze wet borgt een kwalitatieve en transparante dienstverlening op het gebied van bewindvoering, curatele een mentorschap. Door ervaring met kwaliteitswetgeving voor o.a. accountants en financiële dienstverleners, zijn wij bekend met kwaliteitsprocessen en extern toezicht.

Bewindvoering en curatele

Personen met een beperking hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere burgers. Vanaf 18 jaar moeten zij ook hun eigen belangen behartigen, zoals goederen kopen of verkopen en overeenkomsten afsluiten. Voor mensen met een beperking kan dit moeilijk zijn. Tevens lopen zij vaker het risico van misbruik. Als iemand de verantwoordelijkheid niet zelf kan dragen, hetgeen overigens ook van toepassing kan zijn voor iemand zonder beperking, dan kan deze worden overgenomen door bijvoorbeeld ouders, andere familie leden of een gespecialiseerde organisatie . Al enige jaren hebben wij ons gespecialiseerd in deze vorm van zorg en ondersteuning. Door onze achtergrond als accountantskantoor zijn wij een betrouwbare partner met ervaren medewerkers, een uitgebreid kwaliteitsbeheersysteem en toetsing door derden.

Waarom bewindvoering

Bij de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hebben de instellingen afspraken gemaakt met de zorgkantoren over de inhoud van de zorg. Maar cliënten zijn door deze Wet verplicht ook een eigen bijdrage te leveren in de financiering van de zorg. Na aftrek van de verplichte bijdragen, zoals de premie zorgverzekeringswet en de loonheffing, blijft er dan nog een vrij besteedbaar inkomen over. De meeste instellingen willen deze gelden niet zelf beheren, om te voorkomen dat de eigen middelen va de cliënten worden vermengd met de AWBZ gelden voor de zorg. Ze dragen dan liever het beheer over aan een specifieke bewindvoerder, zoals IPA-ACON Vermogens zorg BV.

Aan wie wij bewindvoering leveren

Wij richten ons op de financiële belangenbehartiging van veelal mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Dit doen we direct voor deze personen (op basis van onderbewindstelling, zaakwaarneming of onder curatelestelling) of voor degenen die de zorg voor één of meerdere van hen hebben, zoals familieleden of instellingen. Momenteel werken wij voor ruim 1000 personen en een tweetal organisaties (stichtingen). Het aantal cliënten groeit nog steeds, voor een groot deel door mond op mond reclame van ouders, verzorgers, begeleiders, verantwoordelijke bewindvoerders en curatoren die ze er tevreden zijn over onze kwaliteit. Indien gewenst kunnen wij referenties verzorgen van mensen die al met ons samenwerken.

Hoe wij bewindvoering leveren

Wij behartigen alle financiële zaken, zoals het afhandelen van betalingsverkeer, het verzorgen van subsidie aanvragen, het onderhouden van de contacten met de bank, de belastingen, de zorginstellingen, mogelijke schuldeisers, enzovoort. Indien er sprake is van bewindvoering of curatorschap zal door ons jaarlijks rekening en verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter. Of aan een bewindvoerder, zaakwaarnemer of curator, zodat deze hiermee verantwoording kan afleggen aan de kantonrechter.

Bewindvoering

Wij kunnen helpen met de aanvraag voor de bewindvoering die door de persoon zelf of door een vertegenwoordiger moet worden gedaan. Soms kan worden volstaan met het beheer door zaakwaarneming op basis van een overeenkomst tussen IPA-ACON Vermogens zorg BV en de verantwoordelijke persoon of organisatie. Zodra de bewindvoering door de Kantonrechter is uitgesproken of als de overeenkomst voor zaakwaarneming is getekend, treedt IPA-ACON Vermogens zorg BV op financieel gebied op als vertegenwoordiger van de cliënt. De persoonlijke belangenbehartiging is en blijft de verantwoordelijkheid van de familie, de curator of de mentor. Voor nadere informatie over de inhoud en de aanvraag van bewind en/of mentorschap of curatele bestaat de brochure 'Curatele, bewind en mentorschap', die is uitgegeven door het Ministerie van Justitie (www.rijksoverheid.nl).

Financieel verslag

Wij maken jaarlijks afspraken met de cliënt en/of de zorginstellingen over de financiële gevolgen van de zorg of ondersteuningsplannen van de individuele cliënten. In deze plannen wordt vastgesteld wat er nodig is in het betreffende jaar. Dit wordt omgerekend in een financieel jaarplan (de begroting). Zo wordt het zorg of ondersteuningsplan vertaald naar de daarvoor benodigde financiële middelen, bijvoorbeeld voor kleding, toiletartikelen, vakanties en zakgeld. Het komt ook voor dat cliënten voor zichzelf zaken willen aanschaffen voor hun eigen leef en woonomgeving, bijvoorbeeld een eigen stoel of een bijzonder bed. Als deze zaken niet in de jaarbegroting zijn opgenomen, dan zal deze extra aanvraag door ons worden beoordeeld. Hierbij gaan we altijd uit van het persoonlijke belang dat deze extra uitgave voor de cliënt heeft. De instelling zou deze bijzondere persoonlijke wensen, als ze zijn te voorzien, in het zorgplan en de jaarbegroting moeten opnemen, zodat het geld tijdig beschikbaar kan worden gesteld. Aan belanghebbenden wordt jaarlijks een financieel verslag uitgebracht.

Kosten

De kosten van de dienstverlening van IPA-ACON Vermogens zorg B.V. bedragen, afhankelijk van de situatie:

  • Bewindvoering € 120,70
  • Zaakwaarneming € 114,35
  • Bewindvoering + mentorschap € 162,75
  • Curator € 209,63
  • 2-persoonshuishoudens € 72,41 p.p.

De vermelde bedragen zijn inclusief omzetbelasting en worden per maand in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon (023) 518 3425.

IPA-ACON

T 0031 (23) 5319 539

 

Bewindvoering:

IPA-ACON Vermogenszorg

T 0031 (23) 518 3425

 

 
E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 
Adres

Henk Schijvenaarstraat 1
2031 VZ  Haarlem

Postbus 6222
2001 HE Haarlem